往生咒是佛教凈土宗信徒經(jīng)常持誦的一種咒語(yǔ),亦用于超度亡靈。 往生咒全稱(chēng)“拔一切業(yè)障根本得生凈土陀羅尼”,簡(jiǎn)稱(chēng)往生咒,是《早晚課誦集》中十小咒之一。焚香跪拜佛像,合掌念誦此咒,日夜各二十一遍,能滅五逆、十惡、謗法等重罪。誠心念此咒,阿彌陀佛常在頭上保佑,怨家不能傷害,可享安樂(lè )之福。最大效用:佛光普照,事事順利,吉祥如意,幸福平安。持此咒須身口意悉皆清凈。虔誠持念,即能消滅五逆十惡謗法等重罪,并且阿彌陀佛,常在其頂以護行人。持誦此咒,現世心生歡樂(lè ),喜悅無(wú)比,消除一切煩惱;臨終往生阿彌陀佛的西方極樂(lè )凈土。

中文名

往生咒

別名

阿彌陀佛根本秘密神咒

拼音

wǎng shēng zhòu

效用

佛光普照,事事順利 往生凈土

出處

《早晚課誦集》

適用

佛教

來(lái)歷

1

那么這個(gè)咒的來(lái)歷在這個(gè)《阿彌陀經(jīng)不思議神力傳》里面有介紹,有介紹它是劉宋年間,劉宋無(wú)嘉末年,就是劉宋屬于劉裕得晉朝的禪位所建立的政權叫劉宋。 他的兒子叫宋文帝,屬于元嘉年間。在南朝的幾百年的戰亂當中,到了宋文帝有個(gè)幾十年非常穩定,非常安樂(lè )的時(shí)期,叫元嘉之治。在這個(gè)時(shí)代就感得很多的西域的天竺的高僧大德來(lái)中國翻譯經(jīng)典,這就是元嘉年間有一位三藏法師求那跋陀羅奉皇帝的詔來(lái)譯的。這部《往生咒》有五十九個(gè)字,十五句,它的來(lái)歷是龍樹(shù)菩薩,龍樹(shù)菩薩他發(fā)愿往生極樂(lè )世界之后,就在夢(mèng)中感得這個(gè)咒。那么就傳給耶舍,耶舍三藏法師,耶舍是口口相傳地誦出來(lái)的,沒(méi)有梵本。耶舍三藏法師來(lái)中國之后,就傳給當時(shí)的有一們銹法師,他從耶舍三藏口述也是口口相傳受這個(gè)咒的。 所以這個(gè)求那跋陀羅就把這個(gè)口受的咒翻譯出來(lái),當時(shí)這個(gè)持咒的方法是就是要凈口要嚼楊枝,漱口。在佛像面前燃香,胡跪合掌,它日夜六時(shí)誦三七遍就是二十一遍,六時(shí)的時(shí)間誦。

原文注音

原文

第0197部~拔一切業(yè)障根本得生凈土神咒(一卷?)

大乘五大部外重譯經(jīng)·第0197部

拔一切業(yè)障根本得生凈土神咒一卷

劉宋天竺三藏求那跋陀羅奉詔重譯

往生咒(梵文)

往生咒(梵文)

拔一切業(yè)障根本得生凈土神咒?出小無(wú)量壽經(jīng)

南無(wú)阿彌多婆夜(一)?哆(多曷切)他伽哆(都餓切)夜(二)哆地(途賣(mài)切)夜他(三)阿彌利(上聲)都(四)婆毗(五)阿彌利哆(六)悉眈婆毗(七)阿彌利哆(八)毗迦蘭諦(九)阿彌利哆(十)毗迦蘭哆(十一)伽彌膩(十二)伽伽那(十三)枳多迦隸(十四)莎婆訶(十五)

若有善男子、善女人,能誦此咒者,阿彌陀佛常住其頂,日夜擁護,無(wú)令怨家而得其便?,F世常得安隱,臨命終時(shí)任運往生。

阿彌陀經(jīng)不思議神力傳

隋錄未詳作者

昔長(cháng)安僧睿法師?;鄢?。僧顯?;弁?。近至后周。實(shí)禪師。景禪師。西河鸞法師等數百余人。并生西方。西河綽禪師等。因見(jiàn)鸞法師得生凈土。各率有緣。專(zhuān)修凈土之業(yè)。綽師又撰西方記驗。名安樂(lè )集流行。又晉朝遠法師。入盧山三十年不出。乃命同志。白黑有一百二十三人。立誓期于西方。鑿山銘愿。至陳天嘉年。盧山珍禪師。于坐時(shí)見(jiàn)有數百余人。共乘七寶華舫往西方。珍禪師遂求附載。其船上人報云。法師雖講得涅槃經(jīng)亦大不可思議緣。法師未誦得阿彌陀經(jīng)及咒。所以不得同去。法師遂廢講業(yè)。日夜專(zhuān)誦彌陀經(jīng)及咒。計應滿(mǎn)二萬(wàn)遍。未終四七日前。夜向四更有神人。從西方送一白銀臺來(lái)空中。明過(guò)于日。告云。法師壽終當乘此臺往生阿彌陀國。故來(lái)相示令知定生。終時(shí)白黑咸聞空中如奏音樂(lè )。并聞異香。數月聞香氣不歇。其夜峰頂寺僧眾。咸見(jiàn)一谷內有數十炬火大如車(chē)輪。尋驗古今。得生安樂(lè )世界者非一。多見(jiàn)化佛徒眾來(lái)迎靈瑞。如傳廣明不可繁錄。因珍禪師于此經(jīng)有驗故。略述此一條以悟來(lái)哲。助成往生之志。拔一切業(yè)障根本得生凈土。神咒者乃宋元嘉末年。求那跋陀重奉制譯。合計五十九字一十五句。龍樹(shù)菩薩愿生安養。夢(mèng)感此咒。耶舍三藏誦此咒。天平寺銹法師。從耶舍三藏口受此咒。其人云。經(jīng)本外國不來(lái)。若欲受持咒法。嚼楊枝澡豆漱口然香。于佛像前胡跪合掌。日夜六時(shí)各誦三七遍。即滅四重五逆十惡謗方等罪。悉得滅除?,F世所求皆得。不為惡鬼神所惑亂。若數滿(mǎn)二十萬(wàn)遍。即感得菩提牙生。若至三十萬(wàn)遍即面見(jiàn)阿彌陀佛。

注音

往生咒輪

往生咒輪

南無(wú)阿彌多婆夜?ná?mó?ā?mí?duō?pó?yè

哆他伽多夜?duō?tuō?qié?duō?yè

哆地夜他?duō?dì?yè?tuō

阿彌利都婆毗?ā?mí?lì?dū?pó?pí

阿彌利哆?ā?mí?lì?duō

悉耽婆毗?xī?dān?pó?pí

阿彌唎哆?ā?mí?lì?duō

毗迦蘭帝?pí?jiā?lán?dì

阿彌唎哆?ā?mí?lì?duō

毗迦蘭多?pí?jiā?lán?duō

伽彌膩?qié?mí?ní

伽伽那?qié?qié?nuó

枳多迦利?zhǐ?duō?jiā?lì

娑婆訶 ?suō?pó?hē

注釋

【娑婆】:并非兩個(gè)字,而是古人的切韻,古人無(wú)法找到音近梵語(yǔ)的漢字,用“娑”的聲母和“婆”的韻母反切來(lái)切韻表示梵語(yǔ)讀音。

釋義

往生咒真言的釋義:

拔一切業(yè)障根本得生凈土神咒

(日常課誦十小咒之九‘往生短咒’)

南?無(wú)?薄?伽?勃?地

Nang?Ma-oh?Baha?Ga?Ba?Ta-eh

阿?彌(弭)?多陀?婆?夜

Ah?Ma-ee?Ta-ahr?Baha-ahr?Ya

哆?他?伽?陀?夜

Ta?Tuh-ahr?Ga?Ta-ahr?Ya-ahr

哆?地夜(侄)?他?嗡.

Ta?Dahr-ya?Tuh-ahr?O-anm

阿?彌唎?都?婆?毗(鼙)

Ah?Ma-re-ee?Ta-oh?Dahr-baha?Va-eh

阿?彌唎?哆?悉?耽?婆?毗

Ah?Ma-re-ee?Ta-ahr?Sa-ee?Dahr-daha-?anm?Baha?Va-eh

阿?彌唎?哆?毗?迦?蘭帝

Ah?Ma-re-ee?Ta-ahr?Va-ee?Ka-ra-ahr?Nang-ta-eh

阿?彌唎?哆?毗?迦?蘭多

Ah?Ma-re-ee?Ta-ahr?Va-ee?Ka-ra-ahr?Nang-ta

伽?彌?膩?伽?伽?那

Ga-ahr?Ma-ee?Nang-eh?Ga?Ga?Nang

枳?多?迦?唎娑婆訶

Ka-eea?Ta-ee?Ka?Ra-eh?Sa-va-ahr?Ha-ahr

往生咒梵文及含義

往生咒梵文及含義

補充

將本來(lái)以梵文記錄的真言以漢語(yǔ)注音,就如同以"三克油"來(lái)為?Thank?you注音一樣,實(shí)屬無(wú)奈。語(yǔ)音與文字相比要難以保存得多,即使口耳傳承不斷,歷經(jīng)千年,真言的發(fā)音亦難保不走樣。藏文直接脫胎于梵文,師徒相傳至今,但據一位被公認為"西藏梵文第一"的活佛親口對我說(shuō),西藏僧眾受持的某些真言發(fā)音與梵文相比已有變化,個(gè)別地方的變化還相當大。但真言的發(fā)音在藏傳佛教內并不是什么問(wèn)題,因為上師依此真言成就,弟子只要照單全收就是了,這就是有傳承的利益。

但在漢地,情況就不同了。漢地僧眾念誦的《禪門(mén)日頌》中有許多真言,其發(fā)音大多是直接依據漢字。這些真言絕大部分譯于唐代,當時(shí)的密乘因有傳承,故行者依漢字標注應能念出較準確的梵音。但不幸的是,密乘在漢地失傳。明清以來(lái)的僧俗依漢字發(fā)音念誦真言,某些發(fā)音失真嚴重。漢地修持禪宗和凈土宗的僧俗多輔以《楞嚴咒》《大悲咒》和《往生咒》等真言,雖沒(méi)有嚴格按照密宗的方式灌頂傳授,發(fā)音也不夠準確,但虔誠的受持者感應道交的事例屢見(jiàn)不鮮,可見(jiàn)持誦真言仍以虔敬心為第一要決。

對于漢地的修行者來(lái)說(shuō),在具備虔敬心的前提下,如果真言的發(fā)音較為準確,則效果應當更加明顯。今日文化進(jìn)步,學(xué)術(shù)發(fā)達,交流便利,使得以漢語(yǔ)拼音或現代漢語(yǔ)對教內常誦的真言重新注音成為可能。雖然按照現代漢語(yǔ)注音讀出的真言與梵文專(zhuān)家念誦的真言相比仍有相當差距,但總要比我們直接念誦以古漢語(yǔ)注音的真言好很多。

愿今日行者,既能利用現代學(xué)術(shù)成果,又能繼承古人虔敬之心,精進(jìn)修持,悉得往生。

護身符

11

石碑護身符是密宗佛教和南傳佛教常用的符咒儲藏器物。將符咒儲藏后可以隨身攜帶。如同轉經(jīng)輪,方便生活中一邊勞作一邊做佛教功課。而且密宗佛教認為,誦念時(shí)因為受到各地方言影響,容易出現發(fā)音不準的情況,所以佩戴往生咒的石碑護身符,可以得到極大的功效。

往生咒石碑護身符組成方法解析

(石碑護身符組成之一云海石),象征禪定波羅蜜多。

(石碑護身符組成之一蜜蠟石),象征忍辱波羅蜜多。

(石碑護身符組成之一橘子石),象征本尊之身、口、意事業(yè)、功德,能除貪心。

(石碑護身符組成之一影子石),象征本尊之悲心,屬于精進(jìn)波羅蜜多,能除瞋心。

以“云海石、蜜蠟石、橘子石、影子石”組成的石碑護身符就是往生咒。而這些石頭組成順序就叫做結印。

往生咒手印

往生咒手?。航Y彌陀定印即可。 手印如果不會(huì )結就不要結手印,結錯手印反而是沒(méi)多余的,有人說(shuō)如果沒(méi)有學(xué)過(guò)密宗怎么可以叫人家念咒語(yǔ)手???其實(shí)有用的,法法相同都是相通的。南無(wú)阿彌陀佛??![2]

回向文

往生咒回向:往生咒語(yǔ):南無(wú)阿彌多婆夜?哆他伽多夜?哆地夜他?阿彌利都婆毗?阿彌利哆?悉耽婆毗?阿彌唎哆?毗迦蘭帝?阿彌唎哆?毗迦蘭多?伽彌膩?伽伽那?枳多迦利?莎婆訶。結束語(yǔ):我***身上的所有冤親債主,我剛才為你們皈依了三寶,又為你們頌阿彌陀佛圣號兩千聲,心經(jīng)一遍,往生咒二十遍,這些法語(yǔ)都是送給你們的,希望你們不要障礙我,趕快離開(kāi)我身,找個(gè)地方好好的修行,破迷開(kāi)悟,明心開(kāi)性,離苦得樂(lè ),往生西方極樂(lè )世界。南無(wú)阿彌陀佛(三遍)

注:

1,一心專(zhuān)念阿彌陀佛萬(wàn)德洪名,即能消災障,破迷開(kāi)悟,順達彼岸。

2,業(yè)力現前時(shí),修行精進(jìn)時(shí),頭痛,腿痛或身體其他部位不適時(shí)采用此法。

3,修行中產(chǎn)生業(yè)障時(shí),用此法,不要用其他回向文,應用往生咒超度他們往生,即是給他們的回向文,此法靈驗?,請諸位同修驗證。

回向偈

愿以此功德?莊嚴佛凈土。

上報四重恩?下濟三途苦。

若有見(jiàn)聞?wù)?悉發(fā)菩提心。

盡此一報身同生極樂(lè )國。

方法和利益

持咒的方法和利益:如要持誦往生咒,應該清凈三業(yè),沐浴,漱口,至誠一心,在佛前燃香,長(cháng)跪合掌,日夜各誦念二十一遍。若此就可消滅四重罪(殺生、偷盜、邪淫、妄語(yǔ))、五逆罪(殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧)、十種惡業(yè)(殺生、偷盜、邪淫、妄語(yǔ)、兩舌、惡口、綺語(yǔ)、貪愛(ài)、憎恨、愚癡),連毀謗大乘經(jīng)典的罪都能消除?,F世一切所求都能如意獲得,不被邪惡鬼神所迷惑。若能持誦二十萬(wàn)遍,就會(huì )萌生智慧的苗芽。若念三十萬(wàn)遍,就能親自看見(jiàn)阿彌陀佛。

注解

根據《中華佛教百科全書(shū)》(電子版)和《漢梵、梵漢陀羅尼用語(yǔ)用句辭典》(作者Robert?Heineman(德國),臺灣華宇出版社,1985年)兩部著(zhù)作對往生咒分別以漢語(yǔ)拼音和現代漢語(yǔ)進(jìn)行注音,其中漢語(yǔ)拼音的音調均為一聲。

(1)南無(wú)阿彌多婆夜

梵文:namo-amitābhāy

a

漢語(yǔ)拼音注音:na-mo-a-mi-da-pa-ya

現代漢語(yǔ)注音:拿摩阿瞇搭帕呀

注釋?zhuān)捍司湟庾g為‘歸命無(wú)量光佛”。

無(wú)量光佛,梵名Amitābha,音譯阿彌多婆、阿彌亸皤。此佛即是阿彌陀佛,梵名Amita-buddha,又作阿彌多佛、阿弭跢佛、阿弭亸佛。另有梵名Amitāyus,音譯阿彌多廋,意譯無(wú)量壽。其最后音節(ya)為感嘆詞,相當于‘啊”。

(2)哆他伽哆夜

梵文:tathāgatāya

漢語(yǔ)拼音注音:da-ta-ga-da-ya

現代漢語(yǔ)注音:達塔嘎達呀

注釋?zhuān)捍司湟庾g為“如來(lái)”。

tathāgata的其他譯法還有怛他伽哆、怛他揭多、怛哆伽哆、答塔葛達等多種。

(3)哆地夜哆

梵文:tad-yathā

漢語(yǔ)拼音注音:da-d-ya-ta

現代漢語(yǔ)注音:達第壓他

注釋?zhuān)捍司湟庾g為“即說(shuō)咒曰”。

tad-yathā在密典中最常見(jiàn)的譯法為怛侄他,亦有譯為怛你也他。發(fā)音時(shí)注意,第二個(gè)音節‘得”(d)應輕聲,一帶而過(guò)。

(4)阿彌利都、婆毗

梵文:amrtod-bhave

漢語(yǔ)拼音注音:?a-mi-li-dou-pa-wei

現代漢語(yǔ)注音:阿彌利兜、帕威

注釋?zhuān)捍司湟庾g為‘甘露主”。

阿彌利都婆毗意為甘露的源泉,亦有譯為阿蜜栗妬婆吠。

(5)阿彌利哆、悉眈婆毗

梵文:amrta-siddhambhave

漢語(yǔ)拼音注音:?a-mi-li-da-xi-dan-pa-wei

現代漢語(yǔ)注音:阿彌利達、悉眈帕威

注釋?zhuān)捍司湟庾g為‘甘露成就者”。

Amrta意為甘露,亦有譯為阿蜜多、阿蜜利多、阿蜜栗多。Siddham意為成就。

(6)阿彌利哆毗迦蘭諦

梵文:amrta-vikramte

漢語(yǔ)拼音注音:?a-mi-li-da-wei-ke-lan-di

現代漢語(yǔ)注音:阿彌利達、威克蘭諦

注釋?zhuān)捍司湟庾g為‘甘露播灑者”。

(7)阿彌利哆、毗迦蘭哆、伽彌膩

梵文:amrta-vikramta-gamine

漢語(yǔ)拼音注音:?a-mi-li-da-wei-ge-lan-da-ga-mi-ni

現代漢語(yǔ)注音:阿彌利達、威克蘭達、嘎彌尼

注釋?zhuān)捍司湟庾g為‘甘露遍灑者”。

(8)伽伽那、枳多、迦棣

梵文:gagana-kirti-kare

漢語(yǔ)拼音注音:?ga-ga-na-gei-di-ga-lei

現代漢語(yǔ)注音:嘎嘎那、基訶地、嘎利

注釋?zhuān)捍司湟庾g為‘遍虛空宣揚(甘露)者”。

Gagana意為虛空,其他譯法為哦哦曩、誐誐那。

Kirti意為名聞、名稱(chēng),其他譯法為吉底、計哩底。Kare意為造作、造作者。

(9)娑婆訶

梵文:svāhā

漢語(yǔ)拼音注音:?si-wa-h(huán)a

現代漢語(yǔ)注音:司哇哈

注釋?zhuān)捍司湟庾g為‘成就圓滿(mǎn)”。

樂(lè )隊

往生咒樂(lè )隊,來(lái)自云南昆明。組建于2010年8月。

往生——去往理想的新世界,虛空是無(wú)盡的,在無(wú)盡的時(shí)空中,有清凈美好的世界。生命存在輪回,當我們將要離開(kāi)這個(gè)世界去逝的時(shí)候,阿彌陀佛會(huì )親自手中拿著(zhù)蓮花,來(lái)接我們過(guò)去。?善終的人肉身死了,但人的精神和靈魂實(shí)際上又在另外一個(gè)世界獲得了永生,所以稱(chēng)之為往生。

樂(lè )隊最初由吉它:張俊杰,和鼓手:王靜宜,組建,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的磨合,主唱李喆麟?的加入給樂(lè )隊帶來(lái)了新的動(dòng)力。隨后,貝司手李昊和鼓手朱彤也相繼加入樂(lè )隊。樂(lè )隊自此進(jìn)入正軌。

組隊半年以后,樂(lè )隊成員逐步穩定,由原先的三個(gè)人增加到七個(gè)人,鼓手楊建軍的加入讓我們的音樂(lè )更加立體,兇悍,220以上的速度更讓人心潮澎湃。而另一名吉它手岳瀚的加入更給樂(lè )隊帶來(lái)了新的生機,再次向大家呈現兇恨的塊狀riff。

樂(lè )隊以金屬樂(lè )為主線(xiàn),音樂(lè )風(fēng)格多元化,在兇狠的riff中添加了blues,古典及民族的元素。主唱兇悍的嗓音在往生咒的呢喃中暴發(fā),讓樂(lè )隊作品更具特色。樂(lè )隊最讓人眼前一亮的是雙鼓手陣容,民族鼓的融合令音樂(lè )更加狂暴,猛烈,讓人耳目一新。

樂(lè )隊現有作品《往生咒》,《burn?your?suffer》,《hate?of?life》,《餓鬼道》等。

主?唱:謝承宗(原滇峰樂(lè )隊鼓手,Big?grind主唱,Cunt?killer主唱)

主?唱:李喆麟?(來(lái)自寄生前夜樂(lè )隊)

吉?它:張俊杰(就讀于格林卡音樂(lè )學(xué)院,原秘密飛行吉它手)

吉?它:岳?瀚(來(lái)自敵對流向樂(lè )隊)

貝?司:李?昊?(原敵對流向樂(lè )隊貝司手,原Big?grind貝司手)

中國大鼓:楊建軍(來(lái)自云南印象,原盲點(diǎn)樂(lè )隊鼓手)

鼓?手:王靜宜(女)?(原花旦樂(lè )隊鼓手,原Big?grind鼓手)

樂(lè )隊演出及成長(cháng)經(jīng)歷:

2010年09月23日?老窩酒吧?豎起你高貴的中指搖滾專(zhuān)場(chǎng)

2010年10月22日?up?rock?出來(lái)玩,各敢各敢?演出

2010年10月30日?紅象吧?稻草人復活派對萬(wàn)圣節演出

2010年11月13日?建水同心大酒店演出

2010年11月20日?喇吧?“為心臟充血”搖滾專(zhuān)場(chǎng)

2010年11月27日?老窩酒吧演出

2010年12月10日?營(yíng)地酒吧發(fā)芽文化城市音樂(lè )節第一季演出

2010年12月31日?老窩酒吧?跨年大派對演出

2011年04月16日?錄制小樣《餓鬼道》